REDDINGTON, Thomas

family_surname:
first_name: THOMAS
full_name: REDDINGTON, Thomas
birth: 1817
death: 1885
burial: 30/12/1885
age: 68
address: WORKHOUSE WREXHAM
plot_ref: 288
reg_no: 637
Record Details
Ref: REDDINGTON, Thomas
date_added: 04/03/2017