THOMAS, Elias

family_surname:
first_name: Elias
full_name: THOMAS, Elias
birth: 1793
death: 1856
burial: 05/07/1856
age: 63
address: Ponkey
Record Detail
Ref: THOMAS, Elias
date_added: 05/07/2017