THOMAS, Thomas

family_surname:
first_name: Thomas
full_name: THOMAS, Thomas
birth: 1863
death: 1863
burial: 24/06/1863
age: 5 weeks
address: Ponkey
Record Detail
Ref: THOMAS, Thomas
date_added: 08/02/2017