WHARTON, Thomas

family_surname:
first_name: THOMAS
full_name: WHARTON, Thomas
birth: 1914
death: 1977
burial: 02/09/1977
age: 63
address: 8 MONTGOMERY RD WREXHAM
plot_ref: 696
reg_no: 31724
Record Details
Ref: WHARTON, Thomas
date_added: 04/03/2017